ข่าว!

.....................................................................................................................................

ทะเบียนนักเรียน
 
 
.....องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด (อบต.เกาะกูด) ได้จัดกิจกรรมเกาะกูดคัพขึ้นทุกปี ซึ่ง
ในการจัดกิจกรรมนั้นก็จะแบ่งประเภทของการแข่งขันกีฬาออกเป็นประเภทต่างๆ เช่น
กีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน กีฬาแม่บ้าน เป็นต้น ซึ่งทางโรงเรียนก็ได้จัดส่งทีมกีฬาทั้งชายและ
หญิง มีทั้งครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกๆ ปี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนคน
เกาะกูดรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักแพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา และสามัคคี
มีระเบียบวินัย
.....ผลของการส่งทีมนักกีฬาลงร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทีมนักกีฬาของโรงเรียนอนุบาลเกาะกูด
ได้รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ วอลเล่ย์บอลชาย และ หญิง ซึ่งมีทั้งครูและนักเรียนร่วมลงแข่งขัน
 
.....การปลูกพืชใช่แต่ว่านำเมล็ดพืชมาหว่าน รดน้ำ พรวนดิน ให้ปุ๋ย พืชผลก็จะงอกงามได้ แต่หากจะให้ดีแล้วการกระทำดังกล่าวนั้น
จะต้องกระทำด้วยความรู้จริง เอาใจใส่ และเข้าใจวิธีการอย่างแจ่มแจ้ง
.....เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กนักเรียนรู้จักวิธีการปลูกพืชที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับลักษณะภูมิเทศและภูมิอากาศแบบเกาะกูด
ทางโรงเรียนจึงได้ร่วมมือกับชุมชน เพื่อนำเอาวิทยากรในชุมชนที่มีความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชที่สามารถเจริญได้ดีในภูมิอากาศ
ของเกาะกูด มาบรรยายและให้ความรู้แก่นักเรียนที่เป็นบุตรหลานของชุมชนเอง เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และสามารถนำความ
รู้ที่ได้นั้นมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ และสามารถสร้างอาชีพให้กับนักเรียนเหล่านี้ได้ในอนาคต
.....จากความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนครั้งนี้ ไม่ใช่ครั้งแรกและครั้งเดียว แต่เป็นหลายๆ ครั้งด้วยกัน ที่ชุมชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในบางโอกาส บางหลักสูตร และบางครั้งชุมชนยังเข้ามาช่วยปลูก
สร้างสิ่งก่อสร้างไว้ให้โรงเรียนและชุมชนใช้สอยร่วมกัน อาทิเช่น แปลงเกษตรจำนวน ๑ไร่ ศาลาเอกนกประสงค์
.....และที่สำคัญ คือ โรงเรียนแห่งนนี้ คนในชุมชนเป็นผู้บริจาคที่ดินให้ปลูกสร้างโรงเรียน จำนวน ๑๕ ไร่
     
 
.....กิจกรรมเกือบทุกกิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดทำขึ้น ส่วนใหญ่แล้วโรงเรียนจะเล็งเห็นถึงความสำคัญของชุมชน พลังของผู้ปกครอง
เด็กนักเรียนว่ามีความสำคัญที่สุดต่อโรงเรียน ดังนั้นทุกกิจกรรมจึงมีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ซัก
ถาม ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมกันรับผิดชอบ อาทิเช่น
  โครงการอาหารกลางวัน
  กิจกรรมวันแม่/กีฬาสีภายใน
  หลักสูตรท้องถิ่น
เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งทางโรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับชุมชนไว้มาก เพราะโรงเรียนเชื่อว่า คนในชุมชนเท่านั้น ที่จะแก้ปัญหา และ
สร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ได้สมบูรณ์ที่สุด
     
 
.....กิจกรรมที่ชุมชนได้จัดทำขึ้นทุกกิจกรรม โรงเรียนจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนทุกิจกรรมเท่าที่โรงเรียนจะสามารถทำได้

ซึ่งในภาพนี้เป็นการจัดกิจกรรมอันเชิญรูปปั้นจำลองขนาดเท่าองค์จริง ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หรือเสด็จเตี๋ย ของ

คนเกาะกูด มาประดิษฐานไว้ที่เขาเรือรบ บริเว๊บ้านคลองเจ้า เพื่อให้คนเกาะกูดและนักท่องเที่ยวได้สักการะกราบไว้บูชา และ
เป็นแหล่งแท่งเที่ยวต่อไป
.....การจัดกิจกรรมครั้งนี้ทางโรงเรียนได้ให้คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง เพื่อแสดงถึงพลังเข็มแข็ง
ของโรงเรียนและชุมชนที่มีสัมพันธภาพอันดีต่อกัน
โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด ตำบลเกาะกูด กิ่งอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : Kenji_sdc@hotmail.com
Free Web Hosting