ข่าว!

......................................................................................................................................

ทะเบียนนักเรียน
 
 
...กรุงไทยกับกับการศึกษา
บริจาคสมทบทุน “ทุนเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี” กับกระทรวงการคลัง
สนับสนุนกิจกรรม อย.น้อย แก่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
บริจาคและร่วมจัดกิจกรรมจำหน่ายภาพเขียนเพื่อการกุศลกับมูลนิธิครูสร้างสรรค์
สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการแก่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
สนับสนุนการออกค่ายอาสาพัฒนาแก่มหาวิทยาลัยมหิดล
สนับสนุนโครงการค่ายหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับประถมศึกษา ในโรงเรียน ตชด.
สนับสนุนงานนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนับสนุนการแข่งขัน ดาราศาสตร์/ ฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 1 แก่มูลนิธิ สอวน.
 
 
...ผู้สนับสนุนการศึกษา
.....โรงเรียนอนุบาลเกาะกูดได้รับความ
กรุณาจากธนาคารกรุงไทยเป็นผู้สนับสนุน
การศึกษาโรงเรียนในโครงการ ๑ อำเภอ
๑ โรงเรียนในฝัน ในความร่วมมือกับ สพฐ.
เพื่อยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้น เพื่อการ
พัฒนาการศึกษาอย่่างยั่งยืนต่อไป โดย
ธ.กรุงไทย เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมนี้ >>>
 
 
...ห้องเรียน TellMemore
.....ห้องเรียน Tellmemore ห้องนี้ ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
และโต๊ะเก้าอี้ จากธนาคารกรุงไทย เพื่อใช้เ็ป็น
ห้องปฏิบัติการทางภาษา เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก
นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง
จำนวน 20 เครื่อง >>>
 
             
 
...สนับสนุนด้านวิชาการ
....ธนาคารกรุงไทยได้เล็งเห็นถึงความ
สำคัญของบุคลากรในการทำงาน จึง
ได้มีโครงการต่างๆ จัดให้โรงเรียนใน
เครือข่ายการสนับสนุน จำนวนทั้งสิ้น
40 โรงเรียนทั่วประเทศไทย เข้ารับ
อบรมในกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความชำนาญ>>>
 
 
 
...สนับสนุนด้านงบประมาณ
......ธนาคารกรุงไทย ได้จัดสนับสนุนงบ
ประมาณในด้านการจัดการศึกษาให้กับ
โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด ในปีการศึกษา
๒๕๔๙ และ ๒๕๕๐ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
งบจัดสรรปีการศึกษา ๒๕๔๙[pdf]
งบจัดสรรปีการศึกษา ๒๕๕๐[pdf]

 
โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด ตำบลเกาะกูด กิ่งอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : Kenji_sdc@hotmail.com
Free Web Hosting