ข่าว!

ทหารร่วมพัฒนาโรงเรียน และมอบอุปกรณ์กีฬา.....

ทะเบียนนักเรียน
 
   
.....โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด (อนุบาลวัดราษฎร์บำรุง) ได้รับคัดเลือกจากศูนย์เครือข่ายพันธมิตร
เกาะกูด ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในฝัน ที่จะต้องเข้ารับการประเมินเพื่อประกาศให้เป็นโรงเรียน
ต้นแบบในฝัน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามนโยบายพัฒนาการศึกษาตามทฤษฎีก้าวกระโดดของ
รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ในขณะนั้น โดยมี รมต.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบ คือ
นายจาตุรณค์ ฉายแสง ในการกำกับติดตามดูแลของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศธ.)
จากจุดนั้นที่ได้กล่าวมาดังกล่าว โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด จึงได้พัฒนาโรงเรียนเพื่อที่จะให้
ได้เป็นโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้านของประชาชนชาวเกา่ะกูดตลอดมา.....
 
     
 
.....โรงเรียนได้ทำการพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การประเมินโรงเรียนต้นแบบในฝัน และนอกเหนือจากการพัฒนา
อาคารสถานที่แล้วทางโรงเรียนยังได้ทำการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการของนักเรียนด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
และโรงเรียนต้นแบบในฝัน ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน เพื่อนำนักเรียนและชุมชนเข้าสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน โรงเรียน
ได้จัดทำและปรับปรุงใหม่ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน อาทิเช่น การจัดทำทางคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างอาคารอนุบาลและอาคาร
เรียนระดับชั้นประถมศึกษา เพื่อแก้ปัญหาการเดินเท้าของนักเรียนในฤดูฝน จัดซ่อมแซมดูแลห้องน้ำให้มีสภาพที่ใช้งานได้ดี
จัดสร้างสนามหน้าอาคารเรียน เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมตอนเช้า หลังเลิกเรียน และเพื่อเป็นที่สำหรับออกกำลังกายของนักเรียน
จัดทำศาลาหน้าโรงเรียน ไว้สำหรับให้ผู้ปกครองไว้หลบฝน หลบแดด ในขณะที่มารอรับบุตรหลานก่อนเลิกเรียน ซึ่งในภาพนี้
เป็นการจัดทำต่อเติมห้องพักครู เพื่อใช้สำหรับเป็นสำนักงานและที่ทำงานของครู พร้อมทั้งไว้ตอนรับแขกที่มาเยี่ยมโรงเรียน
โรงเรีียนมีอาคารทั้งหมด 2 หลัง ได้แก่ อาคารอนุบาล เป็นอาคาร 1 ชั้น และอาคารเรียนชั้นประถมศึกษา เป็นอาคาร 2 ชั้น เรียน
 
     
 
.....ในภาพนี้เป็นการประชุมหารือ ระหว่างโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และสาธารณสุขจังหวัด เพื่อจัดทำแผนการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับโรงเรียนในฝัน ดังนั้นทางโรงเรียน โรงพยาบาลเกาะกูด และ
สาธารณสุขจังหวัดตราด จึงมีภาระร่วมกันที่จะต้องดำเนินงานโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข
ได้จัดทขึ้นร่วมกัน คือการส่งเสริมให้นักเรียน ชุมชน มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง รักษ์สุขภาพ และมีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
สุขภาพ โดยโรงเรียนเป็นศูนย์กลางเครือข่ายถ่ายทอดความรู้ให้ชุมชนรับทราบ ร่วมกับทางโรงพยาบาลเกาะกูด ในเรื่อง
ต่างๆ ดังต่อปนี้ เพื่อให้โรงเรียนได้ระดับทอง จึงจะสามารถผ่านขั้นตอนกระบวนการประเมินโรงเรียนในฝันได้ต่อไป
  การกำจัดลูกน้ำยุงลายในสถานศึกษาและชุมชน
  เฝ้าระวังสิ่งปนเปื้อนในอาหารทั้งในโรงเรียนและชุมชน
  นักเรียนรู้จักรักษาสุขภาพ ปาก ฟัน และการเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ได้
 
     
 

.....การจัดกิจกรรมทางด้านวิชาการให้กับนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการเป็นโรงเรียนในฝันนั้น ทางโรงเรียน

ได้จัดการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นให้กับนักเรียน ทั้งทางด้านอารมย์ สังคม สติปัญญา และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี เก่ง และมีคุณธรรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตในประจำวันได้
.....นอกจากการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนแล้ว โรงเรียนยังมีแนวทางในการจัดกิจกรรมหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อนำเอาภูมิปัญญา
ของคนในท้องถิ่น มานำเสนอเพื่อประสิทธิ์ประสาทให้กับนักเรียน โดยคนในท้องถิ่นเอง พร้อมทั้งจะเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิ
ัญญาของคนในท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปอีกด้วย
.....โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด(อนุบาลวัดราษฎร์บำรุง) ยังได้จัดเตรียมครูผู้สอนสาขาวิชาต่างๆ มาบรรจุเพิ่มเติม อาทิเช่น ครูภาษา
ไทย ครูวิทยาศาสตร์ ครูคอมพิวเตอร์ ครูปฐมวัย เข้ามาจัดทำกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนแทนครูเก่าที่ได้ย้ายกลับ
ภูมิลำเนา และ เพื่อเป็นการสานต่อเจตนารมย์ของโรงเรียนในฝันให้สำเร็จลุล่วง ตามความต้องการของคนในท้องถิ่นต่อไป
 
     
 
.....โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด(อนุบาลวัดราษฎร์บำรุง) ได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนในฝันต้นแบบ ของกิ่งอำเภอเกาะกูด เมื่อ

วีนที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยทีมงานของคุณหญิงพวงเพชร กัลยาบาล และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด ซึ่งทำ

ให้จังหวัดตราดเป็น จังหวัดที่มีโรงเรียนต้นแบบในฝัน โดยผ่านการรับรองครบทุกอำเภอเป็นจังหวัดแรกในประเทศไทย
โดยการประเมินรองรับให้โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด (อนุบาลวัดราษฎร์บำรุง) เป็นโรงเรียนต้นแบบในฝันครั้งนี้ โดยมี
ผู้อำนวยการโรงเรียน คือนายสมศักดิ์ ชัยเชียงเอม ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนและตรวจรับการประเมินจากคณะประเมิน
โรงเรียนต้นแบบในฝัน ซึ่งประชาชน ผู้ปกครอง พ่อค้่า ประชาชน ในกิ่งอำเภอเกาะกูดมาเป็นสักขีพยานในการตรวจประเมิน
ครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
.....จากการประเ้มินโรงเรียนต้นแบบในฝันครั้งนี้ จึงทำให้โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด (อนุบาลวัดราษฎร์บำรุง) เป็นโรงเรียน
๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
 
     
 
.....ผู้บัญชาการเรือรบ เรือหลวงสิมิลัน ได้เข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบในฝัน อนุบาลเกาะกูด และนำนักเรียนจ่า
ท่าหารเรือ มาช่วยกันทำความสะอาดรอบๆ บริเวณโรงเรียนโดยการ ปลูกต้นไม้ ตัดหญ้าข้างๆ โรงเรียนเพื่อไม่ให้เป็นที่
หลบซ่อนของสัตว์มีพิษต่างๆ และนอกจากนี้คณะทหารเรือยังได้นำช่างตัดผมมาบริการตัดผมให้เด็กๆ นักเรียนฟรี
.....พร้อมทั้งมีหมอเสนารักษ์ทหารเรือ มาให้บริการตรวจโรคแก่ประชาชนและเด็กนักเรียน เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจาก
ยุง เช่น ไข้มาลาเลีย ไข้เลือกออก และอื่นๆ อีกมากมาย
.....ก่อนจากไปคณะทหารเรือยังได้มอบทุนการศึกษา เครื่องเรียน อุปกรณ์กีฬา ต่างๆ นานาชนิดไว้ให้โรงเรียนสำหรับนำ
ไปแจกเด็กนักเรียนที่ยากจน ขาดโอกาส และใช้สำหรับเป็นเครื่องวัสดุใช้สอนต่อไปอีกด้วย
 
 
 
 

 
โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด ตำบลเกาะกูด กิ่งอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : Kenji_sdc@hotmail.com
Free Web Hosting