+++++++++++ แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี +++++++++++

ทะเบียนนักเรียน
 
ประวัติโรงเรียน
กรรมการสถานศึกษา
ทำเนียบบุคลากร
สภาพแวดล้อมโรงเรียน
แผนพัฒนาโรงเรียน
เว็บบอร์ด
กลับหน้าหลัก
 

โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะกูด
กิ่งอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด รหัสไปรษณีย์ ๒๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๙-๕๒๕๗๔๙
E-mail : Kenji_D@Thaimail.com
       
อาคารเรียนระดับประถมหลังเก่า (ปัจจุบันเป็นที่ทำการ อบต.)  

     โรงเรียนอนุบาลวัดราษฎร์บำรุงครั้งแรกชื่อว่า  โรงเรียนบ้านคลองหินดำก่อตั้งเมื่อวันที่  ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๖ เปิดทำการสอนสอนครั้ง

แรก คือชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  มีนายประจิม   วัฒนา  อดีตผู้ใหญ่บ้าน  เป็นผู้ริเริ่มร่วมกันกับผู้ปกครองนักเรียนใน

ท้องถิ่นพร้อมกับราษฎร์บริเวณใกล้เคียงให้ความอุปการะ  การเรียนการสอนนั้นได้จัดตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการทุกประการ

     โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง  เปิดสอนครั้งแรก  มีผู้ปกครองนำเด็กนักเรียนมาเข้าเรียน  และย้ายมาจากโรงเรียนบ้านเกาะไม้ซี้  ตั้งแต่ชั้นประถม-

ศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  รวมทั้งสิ้น ๒๖ คน  มีครูปฏิบัติหน้าที่ทกำการสอนจำนวน  ๑  คน  ซึ่งได้อาศัยศาลาการเปรียญเป็นสถาน

ที่เรียนชั่วคราวตลอดมา

     วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๖ กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาท)  สร้างอาคารเรียนขนาด ๒ ห้องเรียนหลังคาี

มุงสังกะสี  กั้นฝารอบ  แต่เงินยังไม่พอ  ขาดพื้น  ประตู  หน้าต่าง  และทางโรงเรียนได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากนายประจิม  วัฒนา  เพื่อ

ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ

     นางกิมหุน   วัฒนา  คุณแม่ของนายประจิม   วัฒนา  เห็นความสำคัญของการศึกษาจึงมอบเงินให้จำนวน ๑๐,๐๐๐ (หนุ่งหมื่นบาท)

อาคารเรียนจึงแล้วเสร็จ  แต่ยังขาดฝาประจันห้อง
 
อาคารเรียนระดับประปฐมวัยหลังเก่า (ปัจจุบันเป็นที่ทำการ อบต.
       
   
.......... วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๙  ซึ่งเป็นวันเปิดภาคเรียนปีการศึกษาใหม่  จึงได้ย้่ายเข้ามาเรียนในอาคารเรียนที่สร้างแล้วเสร็จนี้  เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑  ได้รับงบ
ประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน ๒๐,๐๐๐ (สองหมื่นบาท)  เพื่อสร้างบ้านพักครูใต้ถุนสูง ๒ ห้องนอน  อาคารเรียนและอาคารประกอบอยู่ในที่ดินของวัด  ส่วนที่ดินของของโรงเรียนอยู่ทางทิศตะวันออกจำนวน ๕๐ ไร่ โดยขอสงวนไว้จากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง  ปัจจุบันที่ดินดังกล่าวเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาล และที่ว่าการ
อำเภอเกาะกูด
.......... วันที่ ๑๐  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๙  ได้รับเงินซ่อมแซมอาคารเีัรียน  จากคณะกรรมการสภาตำบล  เรียกว่าเงินพัน  จำนวน ๑๗,๕๐๐ (หนึงหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท)
เพื่อเปลี่ยนหลังคาสังกะสี  เป็ฯกระเบื้องลอนคู่ และฝาประจันห้องเรียน ปีการศึกษา ๒๕๑๙  ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เห็นว่าการเปิดเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗  
ยังขาดอาคารเรียน  จึงอนุมัติเงินจำนวน ๓๙๔,๐๐๐ (สามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาท) เพื่อ สร้างอาคารเรียนแบบ ( ป.๑ ข.) ๔  ห้องเรียน  และบ้านพักครูแบบ ๒ ห้องนอน ครัว
ส้วมอยู่ใต้ถุน  จำนวน ๒ หลัง วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้รับเงินจัดสรรสร้างส้วม ๒ ที่นั่ง  ในวงเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาท) วันที่ ๑๘  กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๒๓  ได้รับคำสั่งให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนบ้านคลองหินดำ  มาเป็นโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๔  ได้รับงบประมาณจากองค์
การบริหารส่วนจังหวัด  จัดสร้างโรงอาหารแบบ ๓๑๒  จำนวน  ๑ หลัง  ราคา ๑๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมืนบาท) วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้รับเงินงบ
ประมาณจัดสรรสร้างส้วม ๒ ที่นั่ง  จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ สองหมื่นบาท วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง  ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน
เครือข่ายสหวิทยาเขตของโรงเรียนอนุบาลตราด  จึงได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง มาเป็นโรงเรียนอนุบาลวัดราษฎร์บำรุง  ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
.........ปีการศึกษา  ๒๕๔๖  ทางโรงเรียนอนุบาลวัดราษฎร์บำรุง  ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด  ให้เข้าร่วมโครงการศูนย์เทคโนโลยีสานสนเทศ  
โรงเรียนต้นแบบ ระดับตำบล  และเข้ารว่มโครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน
..........ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลวัดราษฎร์บำรุง  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๐  หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะกูด  กิ่งอำเภอเกาะกูด  จังหวัดตราด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด  สำนักงานการ
ศึกษาขึ้นพื้นฐาน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักการภารโรงจำนวน ๑ คน ครูที่ทำหน้าที่ดำเนินการการสอนจำนวน ๑๐ คน
ผู้บริหารโรงเรียน คือ  นายสมศักดิ์     ชัยเชียงเอม  ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
 
 
โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด ตำบลเกาะกูด กิ่งอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : Kenji_sdc@hotmail.com
Free Web Hosting