ข่าว!

ทะเบียนนักเรียน
 
  ภาำษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  ภาษาต่างประเทศ
  สังคมศึกษา ศาสนาฯ
  สุขศึกษาฯ
  ศิลปศึกษา
  การงานอาชีพฯ
     
 
 
....ทักษะทางภาษาไทยมีอยู่ ๔ อย่าง คือ การฟัง การพูด การเขียน การอ่าน ทักษะที่สำคัญที่สุดและ
ใช้มากที่สุดในชีวิตประจำวัน คือ ทักษะการฟัง ซึ่งเป็นทักษะที่เกิดขึ้นก่อนทักษะอื่น ๆ เพราะทักษะ
การฟัง เป็นทักษะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งเราจะใช้มาตั้งแต่แรกเกิด จนกระทั่งถึงตาย โดยไม่ต้อง
มีการฝึกฝนเมื่อเป็นเช่นนี้ มักเป็นที่เข้าใจกันว่า ทุกคนมีความสามารถในการฟัง โดยไม่จำเป็นต้องฝึก
ฝน พัฒนาความสามารถในการฟัง แต่ทักษะการฟังก็เหมือนกับทักษะการพูด การเขียน และการอ่าน
คือต้องมีการฝึกฝนพัฒนาอยู่เสมอ จึงจะมีความสามารถในการใช้ทักษะได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูง
.....ทักษะการฟังไม่ได้หมายถึงเสียงที่มากระทบหูเท่านั้น แต่มีขั้นตอนการฟัง ๔ ขั้นตอนดังนี้
๑. ฟังเพื่อรับความรู้ ..๒. ฟังเพื่อความเพลิดเพลิน ..๓. ฟังเพื่อความจรรโลง ..๔. ฟังเพื่อติดต่อ
สื่อสารในชีวิตประจำวัน การฝึกทักษะการฟังด้านต่าง ๆ สามารถจัดกิจกรรมได้หลายรูปแบบ และ
หลายวิธีการ เช่น ฟังครู ฟังเพื่อน ฟังจากแถบบันทึกเสียง วิทยุ โทรทัศน์ วีดีทัศน์ การฟังเพลง
บทความ ข่าว โฆษณา ฯลฯ แล้วทำกิจกรรมประกอบ
นางทองปักษ์ น้อยสันเทียะ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
 
     
  .....นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเกาะกูด ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน โดยการชนะการ
  ประกวด คัดไทยลายมือสวย ระดับเหรียญทอง ในโครงการแข่งทักษะวิชาการ
  ที่ศูนย์การเรียนร คู่ชุมชน เนินทราย จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด
 
เด็กหญิงมัชฌิมา โอชา ชื่อเล่น ผักกาด
 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
 
Update วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๐
 
       
       
 
  แผนการจัดการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ ๑ pdf
 
  แผนการจัดการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ ๒ pdf
 
  สื่อการสอนช่วงชั้นที่ ๑ ptt
 
  สื่อการสอนช่วงชั้นที่ ๒ ptt
 
  แผนการสอนบูรณาการ Intel zip
       
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ วันภาษาไทย
.....โรงเรีนยนจัดงานกิจกรรมวันภาษาไทยในปีการศึกษา ๒๕๕๐ เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติ
ที่ดีต่อภาษาไทยที่เป็นภาษาประจำชาติ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย การแข่งขัน
วาดภาพระบายสีรูปตัวละครในวรรณคดี การคัดลายมือ การเขียนตามคำบอก
ตอบคำถามภาษาไทย กิจกรรมการแสดงละครวรรณคดีต่างๆ ของไทย

..................................................<<ดูรูปกิจกรรม>>

     
  วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐
...... กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนทีีรักการอ่านจำนวน ๑๕ คน จากชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๓ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในกิจกรรมโครงการรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนรักการอ่าน
ชอบการค้นคว้า เข้าห้องสมุดในเวลาว่างเพื่อทำกิจกรรมหาความรู้เพิ่มเติม
     
  วัที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๙ วันภาษาไทย
.....กิจกรรมวันภาษาไทยโรงเรียนอนุบาลเกาะกูด โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปีการศึกษา
เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้นักเรียนรักและหวงแหนภาษาของชาติ ใช้ภาษาอย่างถูกต้อง รักที่จะเรียน เขียน อ่าน และมี
ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมทางภาษาของตนเอง ในกิจกรรมนี้ก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการแต่งเรียงความ ตอบคำถาม
เล่านิทาน ประกวดคัดลายมือ และการอ่านบทร้อยแก้วร้อยกรอง
     
  ครูลิลลี่ชี้"แอ๊บแบ๊ว"ไม่ถึงขั้นภาษาวิบัติ
  ไม่มีหัวข้อข่าว
  ไม่มีหัวข้อข่าว
โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด ตำบลเกาะกูด กิ่งอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : Kenji_sdc@hotmail.com
Free Web Hosting