ข่าว!

.....................................................................................................................

ทะเบียนนักเรียน
   
   
 
  .....โรงเรียนอนุบาลวัดราษฎร์บำรุง เข้าสู่โครงการโรงเรียนในฝันเมื่อปี พ.ศ. 2546
  ซึ่งในขณะนั้น ผอ.สำราญ โคตรยอด เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดราษฎร์บำรุง
  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านคลองหินดำ ติดกับวัดราษฎร์บำรุง สถานทีี่ขับแคบ ผอ.สำราญ
  จึงได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งใหม่ที่บ้านคลองน้ำใส หมู่ที่ 1 ซึ่งได้รับบริจาค จาก
  นายสุรินทร พนมทม เป็นจำนวน 15 ไร่ เพื่อก่อตั้งและขยายโรงเรียน
  .....ปี พ.ศ. 2548 ผอ.สมศักดิ์ ชัยเชียงเอม ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน ผอ.สำราญ
  โคตรยอด และได้สานต่อนโยบายโรงเรียนในฝันต่อไป โดยการปรับปรุงสถานที่
  บริเวณโรงเรียน อาคาร ประปา ไฟฟ้า บุคลากร และปรับปรุงงานด้านวิชาการ
  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนในฝัน
  .....และในวันที่ 15 มกราคม 2549 โรงเรียนอนุบาลวัดราษฎร์บำรุงได้ประกาศให้
  .......โรงเรียนในฝันของจังหวัดตราด ซึ่งส่งผลให้ จังหวัดตราดเป็นจังหวัดแรกที่
  ................มีโรงเรียนนำร่องในฝันครบทุกอำเภอของประเทศไทย
 
     
     
     
 
     
:::::: วันเข้ารับการประเมินโรงเรียนในฝัน โดย คณะคุณพวงเพชร ::::::
     
 
     
 
     
 
     
     
     
โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด ตำบลเกาะกูด กิ่งอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : Kenji_sdc@hotmail.com
Free Web Hosting