ข่าว!

..........................................................................................................................

ทะเบียนนักเรียน
 
   
 
d
  .....โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด ได้ดำเนินการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งเป็น
  โครงการหนึ่งในโครงการโรงเรียนในฝัน เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มี
  ประสิทธิภาพทั้งครูและนักเรียน โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จึง
  เป็นอีกโครงการเสริมที่จัดให้นักเรียน ครู รักษาสุขภาพของตนเอง และ
  จัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้สะอาดสวยงาม น่าอยู่ น่าเรียน
  .....ซึ่งโรงเรียนไ้ด้รับความช่วยเหลือในด้านวิชาการความรู้ เกี่ยวกับการ
  จัดกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจากโรงพยาบาลเกาะกูด และ สสจ.
  จังหวัดตราด เพื่อให้โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ได้
  ตั้งไว้ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของคนในสังคมต่อไป
 
 
       
   
       
   
       
   
       
   
       
โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด ตำบลเกาะกูด กิ่งอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : Kenji_sdc@hotmail.com
Free Web Hosting