ข่าว!

......................................................................................................................

ทะเบียนนักเรียน
   
   
  .....การอบรม CrocodlieClipe เป็นการอบรมเกี่ยวกับการนำเอาเทคโนโลยี ICT
  มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระต่างๆ เพื่อเป็นการบูรณา
  การ โดยนำเอาเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการเรียนมากขึ้น ซึ่งอยู่ในรูปแบบ
  ของโปรแกรมชุดคำสั่ง โดยใช้หลัการบทบาทสมมติเพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธี
  การแก้ปัญหา โปรแกรมนี้ได้บรรจุเนื้อหาในกลุ่มสาระหลักๆ ดังต่อไปนี้
  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
  .....ซึ่งการอบรมครั้งนี้ เป็นการจัดอบรมเฉพาะกลุ่มโรงเรียนในฝันจำนวน 40
  โรงเรียนทั่วประเทศ ที่ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้สนับสนุน โดยจัดอบรมที่
  ศูนย์ฝึกอบรมของธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ซึ่งทางโรงเรียน
  อนุบาลเกาะกูด ได้ส่งครูเข้ารับการอบรมครั้งนี้ครบทุกกลุ่มวิชา ซึ่งจะได้นำมา
  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนต่อไป
 
     
     
     
โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด ตำบลเกาะกูด กิ่งอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : Kenji_sdc@hotmail.com
Free Web Hosting