ข่าว!

.......................................................................................................................

ทะเบียนนักเรียน
   
   
   
  .....โครงการครูแกนนำเครือข่าย Intel เป็นโครงการที่ทางบริษัท Intel กับ
  สพฐ.ร่วมมือกันจัดทำขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
  ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการกิจกรรมการ
  เรียนการสอน โดยครูแกนนำเครือข่ายพันธมิตรเกาะกูด ได้ส่งครูจำนวนหนึ่ง
  เข้ารับการอบรมเป็นครูเครือข่ายแกนนำที่ศูนย์การเรียนรู้คู่ชุมชนเนินทราย
  แล้วนำมาถ่ายทอดให้กับสมาชิกครูในเครือข่ายพันธมิตรเกาะกูด เพื่อให้มี
  ทักษะความรู้ในการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาบูรณษการกับแผนการสอน
  ในกลุ่มสาระแต่ละกรุ่มสาละอย่างเหมาะสม
  .....เครือข่ายพันธมิตรเกาะกูด ได้จัดอบรมครูแกนนำขึ้นที่โรงเรียนอนุบาล
  เกาะกูด สถานที่ตั้งศูนย์เครือข่ายพันธมิตร โดยมีนายสมศักดิ์ ชัยเชียงเอม
  เป็นประธานศูนย ์ผู้รับผิดชอบโครงการ :นางสาวธีรพันธ์ อิ่มอุไร และ
  นายสมจิตร เวียงสีมา ครูเครือข่ายแกนนำ Intel
 
     
     
     
 
     
 
โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด ตำบลเกาะกูด กิ่งอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : Kenji_sdc@hotmail.com
Free Web Hosting