ข่าว!

..................................................................................................................................

ทะเบียนนักเรียน
 
ประวัติโรงเรียน
กรรมการสถานศึกษา
ทำเนียบบุคลากร
สภาพแวดล้อมโรงเรียน
แผนพัฒนาโรงเรียน
เว็บบอร์ด
กลับหน้าหลัก
   
พระบรมราโชวาท ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘

ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จะต้องรู้ตระหนักแน่ในการสละ
อันได้แก่การสละสำคัญสองประการ คือสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่ยิ่งใหญ
่และเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัวประการหนึ่ง กับสละความคิดจิตใจที่ต่ำทรามต่าง ๆ
อีกประการหนึ่งจึงจะเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของคนทั้งปวงและสามารถดำรงตำ
แหน่งหน้าที่อย่างมีเกียรมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป

วังไกลกังวล
วันที่ ๓o มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘

 
 
 

นายสมศักดิ์ ชัยเชียงเอม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
นางนพรัตน์ บุญแดง
ตำแหน่ง ครู คศ. 2
เอกการประถมศึกษา
นางสาวสายรุ่ง พิกุลศรี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสุรัช ตราดธารทิพย์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
เอกปฐมวัยศึกษา

นายประภาส ยืนยง
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
เอก คณิตศาสตร์

นายสมจิตร เวียงสีมา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา
นางทองปักษ์ น้อยสันเทียะ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
เอกภาษาไทย
นางสาวแดนดารา แสนแก้ว
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา
นางสาวทิวาพร ทศดารา
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
เอกภาษาอังกฤษ
นายธีระพล โสพัฒน์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
เอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 นายทวีป สิทธิจันทร์
ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ
นักการภารโรง
 
โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด ตำบลเกาะกูด กิ่งอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : Kenji_sdc@hotmail.com
Free Web Hosting