ข่าว!

ทะเบียนนักเรียน
 
  ภาำษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  ภาษาต่างประเทศ
  สังคมศึกษา ศาสนาฯ
  สุขศึกษาฯ
  ศิลปศึกษา
  การงานอาชีพฯ
     
 
 
..... การเรียนวิชาภาษาอังกฤษซึ่งเป็นวิชาทักษะนั้น นักศึกษาต้องใช้ความมานะพยายาม
และความอดทน หลักการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษให้ได้ผลนั้นไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว
เพราะความสำเร็จในการเรียนวิชาภาษา ซึ่งเป็นวิชาทักษะนั้น อาศัยทั้งความเข้าใจ
และการฝึกฝนทบทวนบ่อย ๆ อยากทราบว่าตนเอง ยังมีพื้นฐานภาษาอังกฤษค่อนข้าง
น้อย ก็ควรที่จะเพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น ด้วยการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน

 

นางสาวทิวาพร ทศดารา
หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
 
     
   
   
   
   
   
   
 
       
       
 
  แผนการจัดการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ ๑ pdf
 
  แผนการจัดการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ ๒ pdf
 
  สื่อการสอนช่วงชั้นที่ ๑ ptt
 
  สื่อการสอนช่วงชั้นที่ ๒ ptt
 
  แผนการสอนบูรณาการ Intel zip
       
 
 
 
 
 
 
  วันคริสต์มาส ปีการศึกษา ๒๕๔๙
..... กิจกรรมวันคริสต์มาส เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นให้นักเรียนได้ม่ส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อให้นักเรียน
รู้จักประเพณีวิธีการปฏิบัติในวันสำคัญของศาสนาอื่น ที่ไม่ใช่ ศาสนาของตนเอง พร้อมทั้งจัด
กิจกรรมนันทนาการให้นักเรียนได้ผ่อนคลาย ร่วมแสดงละคร ตอบคำถามวิชาการ และจับ
ของขวัญ โดยกิจกรรมนี้จะเน้นหนักถึงเรื่องประวัติความเป็นมา และความสำคัญของวัน
คริสต์มาส ที่มีต่อชาวคริสทั่วโลก
     
   
     
โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด ตำบลเกาะกูด กิ่งอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : Kenji_sdc@hotmail.com
Free Web Hosting