ข่าว!

ทะเบียนนักเรียน
 
  ภาำษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  ภาษาต่างประเทศ
  สังคมศึกษา ศาสนาฯ
  สุขศึกษาฯ
  ศิลปศึกษา
  การงานอาชีพฯ
     
 
 
....คอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์สร้างขึ้น มีหน่วยความจำภายในตัวเอง ทำงาน
ที่ซ้ำๆ กันได้ พร้อมทั้งสามารถ คำนวน เปรียบเทียบ และสามารถจดจำขอ้มูลได้ นี้คือความหมายของ
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทมากมายกับการดำเนินชีวิตของมุูษย์ในยุคปัจจุบันอย่างมาก
ไม่ว่าจะเป็นด้าน อำนวยความสะดวก ด้านการศึกษา อุตสาหกรรมการผลิต การพาณิชย์ การป้องกัน
ประเทศ สาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ ล้วนแล้วแต่อาศัยคอมพิวเตอร์มาควบคุมการทำงานแทบทั้งสิ้น
.....ถึงแม้ว่าคอมพิวเตอร์จะมีประโยชน์มากมายสักเพียงใด แต่อันตรายที่มากับคอมพิวเตอร์ก็มีมาก
เช่นกัน ทั้งอันตรายโดยทางตรงและทางอ้อม ที่มนุษย์ได้อาศัยสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์ กลับ
นำมามาใช้เพื่อการทำลาย ดังนั้นถ้าจะให้นิยามการทำงานของคอมพิวเตอร์ว่า คือ "การทำงานที่มีการ
คาดคะเนเหตุการณ์ไว้ล่วงหน้า เพื่อทำการแก้ปัญหาที่ได้มีการคาดคะเนไว้ก่อนแล้วเท่านั้น" ก็คงจะไม่ผิด
อะไร เพราะการทำงานของคอมพิวเตอร์อาศัยชุดคำสั่งที่มีการออกแบบไว้แล้วเท่ื่านั้น ถ้านอกเหนือจากชุด
คำสั่งที่ได้ออกแบบไว้ คอมพิวเตอร์ก็จะไม่ต่างอะไรกับเศษเหล็กที่ชั่งกิโลขายตามท้่องตลาดเท่านั้นเอง
นายสมจิตร เวียงสีมา
หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
 
     
  อบรมครูเครือข่าย Intel
  .....โครงการอบรมครูเครือข่าย Intel เพื่อบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับกลุ่มสาระ
  การเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้ครูผู้สอนมีความชำนาญ สามารถนำเทคโนโลยี ที่มีอยู่
  มาบูรณาการใช้กับกลุ่มสาระของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำการจัด
  อบรมที่ศูนย์เครือข่ายพันธมิตรเกาะกูด โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด เมื่อวันที่
  ๑๖ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ ที่ผ่านมา
 
       
       
 
  แผนการจัดการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ ๑ pdf
 
  แผนการจัดการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ ๒ pdf
 
  สื่อการสอนช่วงชั้นที่ ๑ ptt
 
  สื่อการสอนช่วงชั้นที่ ๒ ptt
 
  แผนการสอนบูรณาการ Intel zip
       
 
 
 
 
 
 
  การประดิษฐ์เครื่องประดับจากคริสตัน
.....ได้เชิญวิทยากรชุมชนผู้มีความสามารถเฉพาะด้านในเรื่องต่างๆ ที่พอจะเป็นอาชีพได้ เมื่อนักเรียนจบการศึกษาไป
มาแนะแนว และช่วยสอนนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดความชำนาญ มีทักษะ มีฝีมือ และสามารถที่จะทำเพื่อเป็นสินค้าไว้จำหน่ายได้
โดยจะจัดให้นักเรียนในคาบสุดท้ายของวันพุธ และ พฤหัสบดี ของทุกสัปดาห์ นอกเหนือจากนี้ยังมีวิธีการสอนทำขนมไทยให้
กับเด็กนักเรียนอีกด้วย
     
  ศึกษาวิธีการทำปุ๋ยหมัก
.....สอนวิธีการทำปุ๋ยหมักให้กับนักเรียนในรายวิชาการงานอาชีพ เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจวิธีการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัชพืช ใบไม้
เพื่อนำมาทำให้เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งแนะนำข้อดีของปุ๋ยมักด้วยว่าแตกต่างจากปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดอย่างไร วิธีการใช้กับพืช
ควรใช้ในปริมาณเท่าใด เพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดความรู้อันที่จะนำมาซึ่งความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้
     
โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด ตำบลเกาะกูด กิ่งอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : Kenji_sdc@hotmail.com
Free Web Hosting