ข่าว!

ทะเบียนนักเรียน
 
  ภาำษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  ภาษาต่างประเทศ
  สังคมศึกษา ศาสนาฯ
  สุขศึกษาฯ
  ศิลปศึกษา
  การงานอาชีพฯ
     
 
 
.....การแสดงความเคารพมีหลาย ลักษณะ เช่น การประนมมือ การไหว้ การกราบ การคำนับ การถวายความเคารพ การถวายบังคม เป็นต้น การที่จะ แสดงความเคารพในลักษณะใดนั้น ต้องพิจารณาผู้ที่ จะรับความเคารพด้วยว่าอยู่ในฐานะเช่นใด หรือในโอกาสใด แล้วจึงแสดงความเคารพให้ถูก ต้องและเหมาะสมการแสดงความเคารพแบ่งได้ดัง นี้คือ
.....๑) การประนมมือ (อัญชลี) ประนมมือให้นิ้วมือแนบชิดกัน ฝ่ามือราบ ปลายนิ้วตั้งขึ้น แขนแนบตัวระดับอก ไม่กาง ศอก ทั้งชายและหญิงปฏิบัติเหมือนกัน การประนมมือ นี้ใช้ในการสวดมนต์ ฟังพระสวดมนต์ ฟัง พระธรรมเทศนา และขณะพูดกับพระสงฆ์ซึ่งเป็น ที่เคารพนับถือ เป็นต้น

.....๒) ไหว้ (วันทนา ) การไหว้เป็นการแสดงความเคารพโดยการประนม มือให้นิ้วชิดกันยกขึ้นไหว้ การไหว้แบบ ไทยแบ่งออกเป็น 3 แบบ ตามระดับของบุคคล

 

นางนพรัตน์ บุญแดง
หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
 
     
   
   
   
   
   
   
 
       
       
 
  แผนการจัดการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ ๑ pdf
 
  แผนการจัดการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ ๒ pdf
 
  สื่อการสอนช่วงชั้นที่ ๑ ptt
 
  สื่อการสอนช่วงชั้นที่ ๒ ptt
 
  แผนการสอนบูรณาการ Intel zip
       
 
 
 
 
 
 
  วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐
.....ได้นำนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ไปร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาที่
วัดราษฎร์บำรุง วัดประจำหมู่บ้านคลองหินดำ จุดประสงค์เพื่ออยากให้นักเรียนได้เรียนวิธีการปฏิบัติ ตาม
ศาสนพิธีสำคัญของศาสนาพุทธ ขั้นตอนการปฏิิบัติ และความสำคัญของวันวิสาขบูชา
.....นักเรียนได้ร่วมกันถวายปัจจัยให้แก่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อบำรุงศาสนาและเพื่อพระสงฆ์ที่จำวัด พร้อมทั้ง
รับฟังธรรมเทศนาจากพระภิกษุสงฆ์์ด้วย
     
   
     
โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด ตำบลเกาะกูด กิ่งอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : Kenji_sdc@hotmail.com
Free Web Hosting