ข่าว!

ทะเบียนนักเรียน
 
  ภาำษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  ภาษาต่างประเทศ
  สังคมศึกษา ศาสนาฯ
  สุขศึกษาฯ
  ศิลปศึกษา
  การงานอาชีพฯ
     
 
 
... คณิตศาสตร์ เป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญวิชาหนึ่ง โดยมีความสำคัญต่อชีวิตของบุคคล ทั้งในแง่การเป็นมรดกทางวัฒนธรรม เป็นรากฐานของวิทยาการหลายสาขาวิชา และมีบทบาทสำคัญต่อความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และความเจริญทางเศรษฐกิจอีกด้วย ในหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา คณิตศาสตร์จะได้รับการกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างหลักสูตร โดยอาจจะเป็นวิชาพื้นฐาน หรือการนำคณิตศาสตร์มาประยุกต์กับวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ ตัวอย่างเช่น นักศึกษาที่ศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ หรือ บริหารธุรกิจ จะต้องศึกษาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ในระดับพื้นฐาน จนถึงการนำมาประยุกต์ใช้ตามทฤษฎี หรือกฏเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อนำมาสู่การวางแผนการแก้ปัญหา และการตัดสินใจทางธุรกิจ นอกจากนั้นคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ของมนุษย์ โดยอาศัยเงื่อนไขของนิยาม กฏเกณฑ์ และทฤษฎีบทต่าง ๆ โดยช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนกระบวนการคิดด้านต่าง ๆ และฝึกให้มีความละเอียด รอบคอบ มีความอดทน รู้จักวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และมีเหตุผล
นายประภาส ยืนยง
หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
 
     
   
   
   
   
   
   
 
       
       
 
  แผนการจัดการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ ๑ pdf
 
  แผนการจัดการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ ๒ pdf
 
  สื่อการสอนช่วงชั้นที่ ๑ ptt
 
  สื่อการสอนช่วงชั้นที่ ๒ ptt
 
  แผนการสอนบูรณาการ Intel zip
       
 
 
 
 
 
 
   
     
   
     
โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด ตำบลเกาะกูด กิ่งอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : Kenji_sdc@hotmail.com
Free Web Hosting