ข่าว!

ทะเบียนนักเรียน
 
  ภาำษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  ภาษาต่างประเทศ
  สังคมศึกษา ศาสนาฯ
  สุขศึกษาฯ
  ศิลปศึกษา
  การงานอาชีพฯ
     
 

 

..... ดาราศาสตร์ คือ วิชาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการสังเกตและอธิบายธรรมชาติ ของดาวและวัตถุท้องฟ้า ศึกษาต้นกำเนิด วิวัฒนาการ สมบัติทางกายภาพและทางเคมี ของวัตถุต่าง ๆ รวมทั้งปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สามารถสังเกตการณ์ได้ในท้องฟ้า เช่น อุปราคา ดาวหาง ดาวตก เป็นต้น
.....
ดาราศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งในจำนวนไม่มากนักที่นักสมัครเล่น ยังคงมีบทบาทสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการค้นพบและเฝ้าสังเกตปรากฏการณ์ต่าง ๆ อาทิ ดาวหาง การเปลี่ยนแปลงความสว่างของดาวแปรแสง บางคนอาจเข้าใจผิดโดยการนำดาราศาสตร์ไปปะปนกับโหราศาสตร์ หรือคิดว่าสองอย่างนี้เป็นสิ่งเดียวกัน แม้ว่าศาสตร์ทั้งสองจะมีจุดกำเนิดร่วมกัน แต่ปัจจุบันมีความแตกต่างกันอย่างมาก นักดาราศาสตร์ใช้ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ แต่นักโหราศาสตร์ใช้หลักสถิติทางคณิตศาสตร์ คำนวณความน่าจะเป็น

นางสาวสายรุ่ง พิกุลศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
 
     
   
   
   
   
   
   
 
       
       
 
  แผนการจัดการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ ๑ pdf
 
  แผนการจัดการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ ๒ pdf
 
  สื่อการสอนช่วงชั้นที่ ๑ ptt
 
  สื่อการสอนช่วงชั้นที่ ๒ ptt
 
  แผนการสอนบูรณาการ Intel zip
       
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมโครงการ ฆ่าเหาด้วยใบน้อยหน่า
.....เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อกำจัดเหาให้กับนักเรียน โดยการนำเอาใบน้อยหน่าที่มากมายในชุมชนมาสกัดเป็นยาฆ่าเหา
ที่ปราศจากสารเคมีผสม และสามารถทีี่่จะกำจัดเหาได้ผลเป็นอย่างดี
.....โครงการนี้ ดำเนินการในช่วงระหว่าง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ โดยเป้าหมายของโครงการนี้ นักเรียน
ทุกคนของโรงเรียนอนุบาลเกาะกูด จะต้องปราศจากเหาที่เป็ฯพาหะนำโลกต่างๆ

     
  กิจกรรมวันวิทยาศาตร์ ปีการศึกษา ๒๕๔๙
.....กิจกรรมนี้จัดเขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี เพื่อจัดให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ ในอันที่จะนำเอาวิทยาศาสตร์
ในบทเรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียน
.....โดยกิจกรรมนี้ได้จัดให้มีการวาดภาพวิทยาศาสตร์ ตอบคำถามวิทยาศาสตร์ ทั้งที่เป็นกลุ่ม และรายบุคคล
กิจกรรมนี้ได้ส่งผลให้นักเรียนรักวิชาวิทยาศาสตร์ มีความสนุกกับการเรียน และกิจกรรมที่จัดขึ้นยังเน้นให้นักเรียน
รู้จักวิธีการนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้กับการดำเนินชีวิตของตน
     
โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด ตำบลเกาะกูด กิ่งอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : Kenji_sdc@hotmail.com
Free Web Hosting